Elevråd

Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen. 

Klassetillitsvalgt med vararepresentant velges for ett år om gangen og har som ansvarsfull oppgave å representere klassens syn på elevrådsmøtene. Elevrådsstyret velges på møte i elevrådet. På møtene behandles det saker som angår elevene. Møtene legges fortrinnsvis til midttimene hvor alle elevene har undervisningsfri.